Nepal Telecom's E-procurement Web Portal for
E-Submission of Bids
    |     Announcement : Use Email address instead of Username for login. This update is for increasing the site security.    |     Announcement : How bidders get registered and download bid documents from NT E-bidding Site    |     News & Events : How to publish bids by buyer.[Buyer bid publish process workflow]    |    

Search-  
 
Home
About E-procurement
Tenders
Reference Documents
FAQs
NDCL/WCSD/ C-TO2-074/75
NDCL/WCSD/ C-TO2-074/75 क्षे.नि. अन्तर्गतको पथलैया – परवानिपुर रुटको ट्रेन्चिङ्ग, डक्टीङ्ग, तथा म्यानहोल ,ह्याण्डहोल निर्माण कार्य
Issued by WCSD, CHHAUNI
Tender Notice
नेपाल टेलिकम (नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड) वायरलाईन तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय छाउनी , काठमाडौं सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७४।०९।०२ यस निर्देशनालय अन्तर्गत तपसिल बमोजिमका एक्सचेञ्ज र एरियाको रुटमा नेटवर्क सम्बन्धि सिभिल निर्माण कार्य बोलपत्र प्रकृयावाट गराउनु पर्ने भएकोले नेपाल सरकारवाट इजाजत प्राप्त योग्य इच्छुक निर्माण व्यवसायीहरुवाट आफ्नो फर्म र कम्पनी दर्ता प्रमाण पत्र , मू.अ.कर (VAT) दर्ता प्र्रमाण पत्र र आ.व.०७३।७४ को कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न गरी निम्न शर्तहरु तथा बोलपत्र फारामको शर्तहरुको अधिनमा रही निर्माण कार्यको बोलपत्र गरिएको छ । १. इच्छुक बोलपत्रदाताहरुले फिर्ता नहुने गरी प्रति फाराम तोकिएको रकम रु. १०,०००।०० (महशुल काउण्टर समय भित्रको) बुझाई निवेदन सहित यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले ३० औं दिन सम्मको कार्यालय समयमा यस निर्देशनालयबाट बोलपत्र पुस्तिका खरिद गरि ३१ औं दिन, दिनको १२:०० बजेसम्म यस निर्देशनालयको दर्ता शाखामा दाखिला गर्न सकिनेछ । रीतपुर्वक नभएको र तोकिएको मिति तथा समय भन्दा पछि बुझाएको बोलपत्र स्वीकार गरिने छैन । २. बोलपत्र फाराम दर्ता गर्दा खाम बाहिर सम्बन्धित स्थानको निर्माण कार्यको बोलपत्र (निर्माण कार्यको विबरण) भनि स्पष्ट उल्लेख गर्नु पर्नेछ । ३. इच्छुक योग्य बोलपत्रदाताहरुले यस निर्देशनालयबाट आवश्यक जानकारी हासिल गर्ने वा बोलपत्र पुस्तिका हेर्न सक्नेछन् । यस सम्बन्धमा कुनै कुरा बुझ्नुपरेमा फोन नं.०१४२७४५०८ र ०१४२८९६२४ मा सम्पर्क गर्न सकिने छ । ४. प्राप्त भएका बोलपत्रहरु, बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम दिनको १.०० बजे उपस्थित भएका बोलपत्रदाता वा प्रतिनिधिहरुको रोहवरमा माथि उल्लेखित स्थानमा खोलिने छ । कुनै वा सबै बोलपत्रदाता वा निजको प्रतिनिधि उपस्थित नभएमा पनि बोलपत्र खोल्न बाधा पुग्ने छैन । ५. बोलपत्र पेश गर्दा बोलपत्रसाथ जमानत वापतको तपशिलमा उल्लेखित रकम यस कम्पनीको अनामनगर स्थित नबील बैंक लि.मा रहेको बैक खाता नं. ०२०६०१७५००२५८ मा जम्मा गरेको सक्कल बैंक भौचर वा नेपाल राष्ट्र बैंकवाट मान्यता प्राप्त “क” श्रेणीको वाणिज्य बैंकहरुमध्येवाट बोलपत्र दर्ता गर्ने अन्तिम मितिले घटिमा ६ महिना म्याद रहेको यस कम्पनीको नाममा जारी गरिएको सक्कल बैंक जमानी पत्र (Bid Security) अनिवार्य संलग्न हुनु पर्ने छ । ६. दरभाऊपत्र खरीद गर्ने, दाखिला गर्ने र खोल्ने अन्तिम दिन बिदा पर्न गएकोे खण्डमा त्यसको लगत्तै कार्यालय खोलेको दिन सोहि समयमा बोलपत्र खरीद गर्न, दाखिला गर्न र खोल्न सकिने छ । ७. यो सूचना नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा पनि हेर्न सकिने छ ासाथै नेपाल टेलिकमको E-Procurement Website, http//eproc.ntc.net.np मार्फत e-bidding प्रकृयाबाट पनि बोलपत्र दर्ता गर्न सकिने छ । ८. बोलपत्र आह्वानको बिस्तृत सूचना बोलपत्र पुस्तिकामा समाबेस गरिएको छ । बोलपत्र मूल्याङ्कन सोही बिस्तृत सूचना बमोजिम हुनेछ । ९. बोलपत्र स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने सम्पुर्ण अधिकार यस निर्देशनालयमा निहित रहने छ । १०. निर्माण कार्यको विवरण निम्नानुसार रहेको छ । सि.नं. 1 ठेक्का नं. NDCL/WCSD/ C-TO1-074/75 निर्माण कार्यको विवरण छाउनी एक्सचेन्ज अन्तर्गतको सानेपा (कलंकी रुटको ट्रेन्चिङ्ग, डक्टीङ्ग, तथा म्यानहोल, ह्याण्डहोल निर्माण कार्य ल.ई.रकम (भ्याट समेत)रु.१,०२,१९,५६१।६५ धरौटी रकम रु.२,५५,५००।०० सि.नं. 2 ठेक्का नं. NDCL/WCSD/ C-TO2-074/75 क्षे.नि. अन्तर्गतको पथलैया – परवानिपुर रुटको ट्रेन्चिङ्ग, डक्टीङ्ग, तथा म्यानहोल ,ह्याण्डहोल निर्माण कार्य ल.ई.रकम (भ्याट समेत)रु. रु.३,४१,६७,५५२।८३ धरौटी रकम रु. रु.८,५४,५००।००
Bid Information : Download
Tender Documents Help
You must log in as a bidder and request tender documents by uploading the scanned copy of valid bid purchase reciept.

Click Here to Login
Enquiries Help
Enquiries
  rajesh bhattarai
  9851029192
  rajesh.bhattarai@ntc.net.np
 
This site has been visited 00000000 times