Nepal Telecom's E-procurement Web Portal for
E-Submission of Bids
    |     Announcement : Use Email address instead of Username for login. This update is for increasing the site security.    |     Announcement : How bidders get registered and download bid documents from NT E-bidding Site    |     News & Events : How to publish bids by buyer.[Buyer bid publish process workflow]    |    

Search-  
 
Home
About E-procurement
Tenders
Reference Documents
FAQs
NDCL/ISSD/NCB/04/074-75
NDCL//ISSD/NCB/04/074-75
Issued by IT Directorate
Tender Notice
बोलपत्र दरभाउपत्र आव्हानको सुचना
(Bidding No. NDCL//ISSD/NCB/04/074-75)
प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७४।१०।१३


यस निर्देशनालयको लागि आवश्यक भएको All-in-One (AIO) Desktop Computers खरिद गर्नूपर्ने
भएकोले आपूर्ति गर्न इच्छूक मु्.अ.कर मा दर्ता भै आ.व. ०७३।७४ सम्म करचूक्ता गरेका
ईजाजत प्राप्त रजिष्टर्ड फर्म/कम्पनी तथा आपूर्तिकर्ताहरुबाट दरभाउपत्र फाराममा उल्लेखित
शर्तहरुको अधिनमा रहि प्रथम पटक सुचना प्रकाशित भएको मितिले ३० औं दिनको ११:४५ बजे
भित्र जमानत वापत ने.रु.५,०५,०००।०० (अक्षेरुपी पांच लाख पांच हजार) रकम यस कम्पनीको
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा रहेको खाता नं. ००७०१०१०२५००९२ मा नगद जम्मा
गरेको सक्कलै भौचर वा बोलपत्र खोलिने मितिबाट न्युनतम ९० दिन अवधि कायम रहेको
“क” वर्गको इजाजत प्राप्त बाणिज्य बैकहरुबाट जारी भएको बैंक जमानत पत्र समावेश गरि रितपूर्वकको बोलपत्र पेश गर्न हून यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

प्राप्त बोलपत्रहरु दर्ता गर्ने अन्तिम दिन मिति २०७४।११।१३ गते मध्यान्ह १२:०० बजे यस निर्देशनालयमा खोलिने छ ।
यस सम्बन्धि विस्तृत विवरण नेपाल टेलिकमको Website: www.ntc.net.np मा पनि हेर्न सकिनेछ । दरभाउपत्र फारामको
मुल्य रु. १०,०००।०० (अक्षेरुपी दश हजार मात्र) (फिर्ता नहूने) भूक्तानी गरि यस निर्देशनालयबाट प्राप्त गर्न सकिने छ ।

नेपाल टेलिकम
सुचना प्रणाली सहयोगी निर्देशनालय
जावलाखेल, ललितपूर ।
सम्पर्क फोन नं. ५५५२५५५, ५५४८१४४
Bid Information : Download
Tender Documents Help
You must log in as a bidder and request tender documents by uploading the scanned copy of valid bid purchase reciept.

Click Here to Login
Enquiries Help
Enquiries
  Keshav Devkota
  015552555
  keshav.devkota@ntc.net.np
 
This site has been visited 00000000 times