Nepal Telecom's E-procurement Web Portal for
E-Submission of Bids
    |     Announcement : Use Email address instead of Username for login. This update is for increasing the site security.    |     Announcement : How bidders get registered and download bid documents from NT E-bidding Site    |     News & Events : How to publish bids by buyer.[Buyer bid publish process workflow]    |    

Search-  
 
Home
About E-procurement
Tenders
Reference Documents
FAQs
NDCL/BRD-SQ-06/075-76
NDCL/BRD-SQ-06/075-76 for Supply and Delivery of Power Tools and Accessories
Issued by Birgunj Regional Directorate
Tender Notice
सिलबन्दी दरभाउपत्र नं. NDCL/BRD-SQ-06/075-76 for Supply and Delivery of Power Tools and Accessories सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ( प्रथमपटक प्रकाशित मिति : २०७६ जेठ २० गते ) यस क्षेत्रिय निर्देशनालयलाई आवश्यक Power Tools and Accessories खरिद गर्नुपर्ने भएकोले मू. अ. कर (VAT) मा दर्ता भएका ईच्छुक फर्म वा संस्थालाई तल उल्लेखित मिति तथा समय भित्र यस निर्देशनालयमा रितपूर्वकको सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । दरभाउपत्र फारम शुल्क : रु ३,००० (अक्षरेपी रु तीन हजारमात्र) पछि फिर्ता नहुने । दरभाउपत्र फारम पाईने, दर्ता गर्ने र खोल्ने स्थान : वीरगंज क्षेत्रिय निर्देशनालय, वीरगंज, पर्सा । दरभाउपत्र खरिद गर्न सकिने मिति : २०७६ जेठ २० गतेदेखि २०७६ असार ०२ गते बेलुकी ५:०० बजेसम्म । दरभाउपत्र बुझाउने अन्तिम मिति : २०७६ असार ०३ गते दिनको ११:४५ बजेसम्म । दरभाउपत्र खोल्ने मिति : २०७६ असार ०३ गते दिनको १२:३० बजे । दरभाउपत्र दर्ता गर्ने/खोल्ने अन्तिम दिनमा सार्वजनिक बिदा पर्न गएमा त्यसको लगतै कार्यालय खुलेको दिन उल्लेखित समयमा नै दरभाउपत्र दर्ता गर्ने तथा खोल्ने कार्य गरिनेछ । नोट : उक्त दरभाउपत्रमा E-Bidding मार्फत सहभागी हुन इच्छुक दरभाउपत्रदाताहरुले नेपाल टेलिकमको वेबसाईट http://eproc.ntc.net.np मार्फत दरभाउपत्र पेसगर्न सकिने ब्यहोरा जानकारी गरईन्छ । नेपाल टेलिकम वीरगंज क्षेत्रीय निर्देशनालय वीरगंज, पर्सा । फोन नं.:- ०५१-५२२८८८/५२२१११
Bid Information : Download
Tender Documents Help
You must log in as a bidder and request tender documents by uploading the scanned copy of valid bid purchase reciept.

Click Here to Login
Enquiries Help
Enquiries
  satrughan yadav
  051-522888
  satrughan.yadav@ntc.net.np
 
This site has been visited 00000000 times