Nepal Telecom's E-procurement Web Portal for
E-Submission of Bids
    |     Announcement : Use Email address instead of Username for login. This update is for increasing the site security.    |     Announcement : How bidders get registered and download bid documents from NT E-bidding Site    |     News & Events : How to publish bids by buyer.[Buyer bid publish process workflow]    |    

Search-  
 
Home
About E-procurement
Tenders
Reference Documents
FAQs
NDCL/RD-Attariya/CIVIL/075/76-01
Second Floor Extension of Quarter Building at Attariya, Kailali / NDCL/RD-Attariya/CIVIL/075/76-01
Issued by Far Western Regional Directorate (Attaraia RD)
Tender Notice


नेपाल टेलिकम
क्षेत्रिय निर्देशनालय अत्तरिया कैलाली
वोलपत्र आह्वानको सूचना
प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६/०३/०२

यस निर्देशनालयमा तपसिल बमोजिमको निर्माण कार्य बोलपत्र प्रकृयावाट गराउनु पर्ने भएकोले नेपाल सरकारबाट इजाजत प्राप्त योग्य इच्छुक निर्माण व्यवसायीहरुवाट आफ्नो फर्म र कम्पनी दर्ता प्रमाण पत्र, स्थायी लेखा
नम्बर, मूल्य अभिबृद्धी कर दर्ता र आ.व.०७४/७५ को आय कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न गरी निम्न शर्तहरु र बोलपत्र फारामको शर्तहरुको अधिनमा रही निर्माण कार्यको बोलपत्र आह्वान गरिएको छ ।
शर्तहरु :
१. इच्छुक बोलपत्रदाताहरुले फिर्ता नहुने गरी प्रति फाराम तोकिएको रकम रु.१०,०००।०० (महशुल काउण्टर समय भित्र) बुझाई निवेदन सहित यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले ३० औं दिनको कार्यालय समय
भित्र यस निर्देशनालयबाट बोलपत्र पुस्तिका खरिद गरि ३१ औं दिन, दिनको १२:०० बजेसम्म यसै निर्देशनालयको दर्ता शाखामा दाखिला गर्न सकिनेछ।रीतपूर्वक नभएको र तोकिएको मिति तथा समय भन्दा पछि प्राप्त हुन
आएको वा कुनै शर्त राखी पेश भएको बोलपत्र उपर कुनै कारवाही गरिने छैन ।
२. बोलपत्र फाराम दर्ता गर्दा खाम बाहिर नेपाल टेलिकम, क्षे.नि.अत्तरिया, कैलाली लाई सम्बोधन गरि निर्माण कार्यको विबरण स्पष्ट उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
३. इच्छुक योग्य बोलपत्रदाताहरुले यस निर्देशनालयबाट आवश्यक जानकारी हासिल गर्ने वा बोलपत्र पुस्तिका हेर्न सक्नेछन् । यस सम्बन्धमा कुनै कुरा बुझ्नुपरेमा फोन नं.०९१-५५०८९७ मा सम्पर्क गर्न सकिने छ ।
४. प्राप्त भएका बोलपत्रहरु, बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम दिनको ०२:०० बजे यस निर्देशनालयमा कुनै वा सबै बोलपत्रदाताहरु वा निजको प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा खोलिने छ । निजहरुको उपस्थिति नभएमा पनि बोलपत्र खोल्न बाधा पुग्ने छैन ।
५. बोलपत्र पेश गर्दा बोलपत्रसाथ जमानत वापतको तपशिलमा उल्लेखित रकम यस कम्पनीको धनगढी स्थित बैंक अफ काठमाण्डौं लि.मा रहेको बैंक खाता नं.०६०६००००००५६ मा जम्मा गरेको सक्कमल बैंक भौचर वा नेपाल
राष्ट्र बैंकवाट मान्यता प्राप्त "क" श्रेणीको वाणिज्य बैंकहरुमध्येवाट बोलपत्र दर्ता गर्ने अन्तिम मितिले घटिमा १२० दिन म्याद रहेको यस कम्पनीको नाममा जारी गरिएको सक्कमल बैंक जमानी पत्र (Bid Security) अनिवार्य संलग्न हुनपर्ने छ ।
६. दरभाऊपत्र खरीद गर्ने, दाखिला गर्ने र खोल्ने अन्तिम दिन बिदा पर्न गएको खण्डमा त्यसको लगत्तै कार्यालय खोलेको दिन सोहि समयमा बोलपत्र खरीद गर्न, दाखिला गर्न र खोल्न सकिने छ ।
७. एक ब्यक्ति, फर्म वा संस्थाको नाममा खरिद गरेको बोलपत्र फाराम अर्को ब्यक्ति, फर्म वा संस्थाको नामबाट दाखिला गर्न पाइने छैन ।
८. बोलपत्रदाताले आवश्यक ठानेमा बोलपत्र दाखिला गर्नु अगावै स्वयं आवश्यक प्रबन्ध गरि निर्माणस्थलको निरीक्षण गर्न सक्नेछन ।
९. यो सूचना नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा पनि हेर्न सकिने छ साथै नेपाल टेलिकमको E-Procurement Website : http//eproc.ntc.net.np मार्फत e-bidding प्रकृयाबाट पनि बोलपत्र दर्ता गर्न सकिनेछ ।
१०. बोलपत्र आह्वानको बिस्तृत सूचना बोलपत्र पुस्तिकामा समाबेस गरिएको छ । बोलपत्र मूल्याङ्कन सोही बिस्तृत सूचना बमोजिम हुनेछ ।
११. बोलपत्र स्वीकृत गर्ने, नगर्ने वा आंशिक रुपमा स्वीकृत गर्ने सम्पूर्ण अधिकार यस निर्देशनालयमा निहित रहने छ ।
१२. निर्माण कार्यको विवरण निम्नानुसार रहेको छ ।
सि.नं. सूचना नं. निर्माण कार्यको विवरण वोलपत्र दस्तुर रु. धरौटी रकम रु. वोलपत्र खरिद तथा दर्ता गर्ने अन्तिम मिति
NDCL/RD-Attariya/CIVIL/075/76-01 Second Floor Extension of Quarter Building at Attariya, Kailali १०,०००।०० ३,००,०००।०० २०७६/०३/३१
२०७६/०४/०१

Bid Information : Download
Addenda
 

Addenda 1 :
Date : 2019-07-09
Published In : 2076/03/24

Nepal Telecom, Regional Directorate Attariya, Procurement Unit has published an amendment as per the provision of tender doc Section I: ITB, clause no 8. 

12.00 Normal 0 false false false EN-US X-NONE NE MicrosoftInternetExplorer4
» Click here to download Addenda Document

 
Tender Documents Help
You must log in as a bidder and request tender documents by uploading the scanned copy of valid bid purchase reciept.

Click Here to Login
Enquiries Help
Enquiries
  Sanjeev Awasthi
  9851122574
  sanjeev.awasthi@ntc.net.np
 
This site has been visited 00000000 times