Nepal Telecom's E-procurement Web Portal for
E-Submission of Bids
    |     Announcement : Use Email address instead of Username for login. This update is for increasing the site security.    |     Announcement : How bidders get registered and download bid documents from NT E-bidding Site    |     Useful Links :     |     News & Events : How to publish bids by buyer.[Buyer bid publish process workflow]    |    

Search-  
 
Home
About E-procurement
Tenders
Reference Documents
FAQs
NDCL/WCSD/C.Store/01/076-77,
NDCL/WCSD/C.Store/01/076-77, अन्तर्गत स्क्राप (कवाडी) सामान टूक्रा Copper केवूल (PVC तथा मेसेन्जर वायर समेत) लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धी
Issued by Wireline and Customer Care Directorate, CHHAUNI
Tender Notice
बोलपत्र नम्बर NDCL/WCSD/C.Store/01/076-77, अन्तर्गत स्क्राप (कवाडी) सामान टूक्रा Copper केवूल (PVC तथा मेसेन्जर वायर समेत) लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आब्हानको सुचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६/०४/१७ गते) यस कम्पनी अन्तर्गत वायरलाइन तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयको केन्द्रिय स्टोर छाउनी परिसर तथा उपत्यका भित्रका सम्पूर्ण बिभाग,निर्देशनालयहरु,लेखा कार्यालयहरु तथा मातहतका एक्सचेन्जहरुमा रहेका पूनस् प्रयोगमा आउन नसक्ने स्क्राप (कवाडी) सामान टूक्रा Copper केवूल (PVC तथा मेसेन्जर वायर समेत) जे जस्तो अबस्था र स्थानमा छ सोको बोलपत्रको माध्यम द्वारा बिक्री गर्नू पर्ने भएको हूदां ईच्छूक मु.अ.कर (VAT) र स्थायी लेखामा दर्ता भएका नेपाली फर्मरसंस्था तथा कम्पनीहरुबाट खरिद गर्न बोलपत्र आब्हान गरिन्छ । १. बोलपत्र पाइने स्थान(वायरलाइन तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय, छाउनी,काठमाण्डौ । २. बोलपत्र दर्ता गर्ने स्थान(कम्पनीको केन्द्रिय कार्यालय,भद्रकाली प्लाजा तथा वायरलाइन तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय, छाउनी,काठमाण्डौ । ३. बोलपत्र शूल्क रु २०,००००(अक्षरुपी विस हजार मात्र) पछि फिर्ता नहूने गरि, दु.स.का.छाउनी काउण्टरमा काउण्टर समय भित्र बूझाउनू पर्नेछ । ४.बोलपत्र खरिद गर्ने मिति र समय( प्रथमपटक सुचना प्रकाशित मिति बाट २२औ दिन अर्थात मिति २०७६।०५।०६ गते दिनको १७.०० बजे सम्म । ५. बोलपत्र दर्ता गर्ने मिति र समय( मिति २०७६।०५।०८ गते दिनको १२.०० बजे सम्म । ६. बोलपत्र खोल्ने मिति र समय( मिति २०७६।०५।०८ गते दिनको १३.३० बजे ७. स्क्राप (कवाडी) सामान टूक्रा Copper केवूल (PVC तथा मेसेन्जर वायर समेत)हरुको न्युनतम मुल्य ने.रु.९,८७,३९,४००।०० (नेपाली रुपियां नौ करोड सतासी लाख उन्नन्चालीस हजार चार सय मात्र ) मु.अ.कर समेत रहेको छ । ८. यस बोलपत्रको सूचना E-Procurement portal (eproc .ntc.net.np) मा हेर्न सकिने छ ९. यस बोलपत्र E-submission (eproc.ntc.net.np) मार्फत पनि बूझाउन सकिने छ । १०.बोलपत्रदाताले आफनै खर्चमा दर्ता गर्ने अबधि भित्र सोमबार र बूधबार १३.०० बजेदेखि १६.०० बजे सम्म सम्बन्धित कार्यालयहरुमा गई सामानहरुको निरिक्षण गर्न सक्नेछ । ११.बोलपत्र स्वीकृत तथा अस्वीकृत गर्ने सम्पूर्ण अधिकार यस कम्पनी संग निहित हूनेछ । (बोलपत्र दर्ता तथा खोल्ने दिन सार्बजनिक बिदा पर्न गएमा त्यसको लगतै पछि कार्यालय खूलेको दिन उल्लेखित समयमा गरिनेछ ।) नेपाल टेलिकम वायरलाइन तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय छाउनी,काठमाण्डौं फोन नं.४२७२१००
Bid Information : Download
Tender Documents Help
You must log in as a bidder and request tender documents by uploading the scanned copy of valid bid purchase reciept.

Click Here to Login
Enquiries Help
Enquiries
  sujan pokharel
  9851084444
  sujan.pokharel@ntc.net.np
 
This site has been visited 00000000 times