Nepal Telecom's E-procurement Web Portal for
E-Submission of Bids
    |     Announcement : Use Email address instead of Username for login. This update is for increasing the site security.    |     Announcement : How bidders get registered and download bid documents from NT E-bidding Site    |     Useful Links :     |     News & Events : How to publish bids by buyer.[Buyer bid publish process workflow]    |    

Search-  
 
Home
About E-procurement
Tenders
Reference Documents
FAQs
NDCL/ISSD/SQ/01/CFP-076-77
Sealed Quotation No. NDCL/ISSD/SQ/01/CFP-076-77 for Supply and Delivery of CFP-40Gbps
Issued by IT Directorate
Tender Notice

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना(Sealed Quotation No. NDCL/ISSD/SQ/01/CFP-076-77)
प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७6।०५।१७


यस निर्देशनालयको लागि आवश्यक भएको CFP-40Gbps हरु खरिद गर्नूपर्ने भएकोले आपूर्ति गर्न
इच्छूक मु्.अ.करमा दर्ता भै आ.व. २०७४।७५ सम्म करचूक्ता गरेका ईजाजत प्राप्त रजिष्टर्ड फर्म र कम्पनी तथा
आपूर्तिकर्ताहरुबाट सिलबन्दी दरभाउपत्र फाराममा उल्लेखित शर्तहरुको अधिनमा रहि प्रथम पटकसुचना प्रकाशित
भएको मितिले १५औं दिनको ११:४५ बजे भित्र Bid Security Amount ने.रु. ७०,०००|०० (अक्षरुपी सत्तरी हजार मात्र) रकम यस कम्पनीको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा
रहेको खाता नं. ००७०१०१०२५००९२ मा नगद जम्मा गरेको सक्कलै भौचर वा सिलबन्दी दरभाउपत्र
खोलिने मितिबाट न्युनतम ९० दिन अवधि कायम रहेको “क” वर्गको इजाजत प्राप्त बाणिज्य बैकहरुबाट
जारी भएको बैंक जमानत पत्र समावेश गरि रितपूर्वकको सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न हून यो सुचना
प्रकाशित गरिएको छ ।

सिलबन्दी दरभाउपत्रहरु दर्ता गर्ने अन्तिम दिन मिति २०७6।०५।३१ गते ११:४५ बजे सम्म रहने छ र प्राप्त सिलबन्दी दरभाउपत्रहरु सोहि दिनको मध्यान्ह १२:०० बजे
यस निर्देशनालयमा खोलिने छ । यस सम्बन्धि विस्तृत विवरण नेपाल टेलिकमको Website: www.ntc.net.np मा पनि हेर्न सकिनेछ ।

सिलबन्दी दरभाउपत्र फारामको मुल्य रु. ३,०००।०० (अक्षेरुपी तीन हजार मात्र) (फिर्ता नहूने) भूक्तानी गरि यस निर्देशनालयबाट प्राप्त गर्न सकिने छ ।

नेपाल टेलिकम
सुचना प्रणाली सहयोगी निर्देशनालय
जावलाखेल, ललितपूर ।
सम्पर्क फोन नं. ५५५२५५५, ५५३८८६३
Bid Information : Download
Tender Documents Help
You must log in as a bidder and request tender documents by uploading the scanned copy of valid bid purchase reciept.

Click Here to Login
Enquiries Help
Enquiries
  Keshav Raj Devkota
  015552555
  keshav.devkota@ntc.net.np
 
This site has been visited 00000000 times