Nepal Telecom's E-procurement Web Portal for
E-Submission of Bids
    |     Announcement : Use Email address instead of Username for login. This update is for increasing the site security.    |     Announcement : How bidders get registered and download bid documents from NT E-bidding Site    |     Useful Links :     |     News & Events : How to publish bids by buyer.[Buyer bid publish process workflow]    |    

Search-  
 
Home
About E-procurement
Tenders
Reference Documents
FAQs
NDCL/WCSD/C.Store/SQ-01/2076-77
NDCL/WCSD/C.Store/SQ-01/2076-77अन्तर्गत Rate of Transportation for Telecommunication Related
Issued by Wireline and Customer Care Directorate, CHHAUNI
Tender Notice
Section - I: दरभाउपत्रको लागि आमन्त्रण मिति २०७६/०५/२४ गते । सिलवन्दी दरभाउपत्र नं. NDCL/WCSD/C.Store/SQ-01/2076-77 (१) नेपाल टेलिकम, (नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड) वायरलाईन तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय, छाउंनी काठमाण्डौं सिलबन्दी दरभाउपत्र नं. NDCL/WCSD/C.Store/SQ-01/2076-77 अन्तर्गत Rate of Transportation for Telecommunication Related Goods सम्बन्धि सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान गर्दछ । सिलवन्दी दरभाउपत्रहरुको मुल्याड्ढन दूई चरण प्रारम्भिक मुल्याड्ढन (Preliminary Examination) र आर्थिक मुल्याड्ढन (Financial Evaluation) मा गरिनेछ । सिलवन्दी दरभाउपत्र प्रस्तावहरुको प्रभावग्राहिता प्रारम्भिक मुल्याड्ढन (Preliminary Examination) पश्चात निर्णय गरिनेछ । (२) ईच्छूक दरभाउपत्रदाताहरुले निम्न कार्यालयबाट थप जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेछन् । नेपाल टेलिकम (नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड) वायरलाईन तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय, छाउंनी , काठमाण्डौ . नेपाल । फोन नं. ०१ ४२७१९२७ फोन नं. ०१ ४२८७८०८ फ्याक्स नं. ०१ ४२७८६६३ (३) ईच्छूक दरभाउपत्रदाताहरुले माथि बूदा २ मा उल्लेखित ठेगानाको लेखा शाखाबाट सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी आवश्यक सम्पूर्ण कागजातहरु रु.३,०००.०० (अक्षरेपी रु. तीन हजार) मात्र (फिर्ता नहूने) बूझाई प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसरी सिलबन्दी दरभाउपत्र खरिद गर्न ईच्छूक दरभाउपत्रदाता फर्मरसंस्थाले आफ्नो ठेगाना खूल्ने लेटरहेड (Letterhead) मा नविकरण सहितको फर्म दर्ता प्रमाणपत्र, मु.अ.कर दर्ता सहित स्थायी लेखा नम्बर दर्ता प्रमाणपत्र तथा आ.व.२०७४/७५को कर चुक्ता प्रमाण पत्रको प्रमाणित प्रतिलीपी संलग्न राखि निवेदन दिनूपर्नेछ । End of Section - I: दरभाउपत्रको लागि आमन्त्रण
Bid Information : Download
Tender Documents Help
You must log in as a bidder and request tender documents by uploading the scanned copy of valid bid purchase reciept.

Click Here to Login
Enquiries Help
Enquiries
  Sn. Er. Kamal Sharma
  9851229789, 4285404
  kamal.sharma@ntc.net.np
 
This site has been visited 00000000 times