Nepal Telecom's E-procurement Web Portal for
E-Submission of Bids
    |     Announcement : Use Email address instead of Username for login. This update is for increasing the site security.    |     Announcement : How bidders get registered and download bid documents from NT E-bidding Site    |     Useful Links :     |     News & Events : How to publish bids by buyer.[Buyer bid publish process workflow]    |    

Search-  
 
Home
About E-procurement
Tenders
Reference Documents
FAQs
NDCL/RD Attariya ST 01/076/77
NDCL/RD Attariya ST-01/076/77 क्षेत्रिय निर्देशनालय, अत्तरिया र अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा सुरक्षागार्ड आपूर्ति गर्ने सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सिलवन्दी बोपपत्र आव्हानको सूचना
Issued by Far Western Regional Directorate (Attaraia RD)
Tender Notice
Seal Quotation Self-Supporting Drop Wire

सिलवन्दी बोलपत्र नं. NDCL/RD Attariya ST-01/076/77 क्षेत्रिय निर्देशनालय, अत्तरिया र अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा सुरक्षागार्ड आपूर्ति गर्ने सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सिलवन्दी बोपपत्र आव्हानको सूचना

प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७६/०६/३०

यस कम्पनीको क्षेत्रिय निर्देशनालय, अत्तरिया तथा केही अन्तर्गतका कार्यालय भवन, भवन परिसर, विभिन्न उपकरणहरु आदिको सुरक्षा सम्बन्धी कार्यको लागि सुरक्षागार्ड आपूर्ति गर्ने कार्य सेवा करारमा निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकबाट गराउनु पर्ने भएकोले मू.अ.कर (VAT) र स्थायी लेखामा दर्ता भई सम्बन्धित निकायमा दर्ता/नविकरण तथा अद्यावधिक भएका ईच्छुक फर्म वा संस्थालाई यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३१औं दिन अर्थात मिति २०७६।०८।०१ गते मध्यान्ह 12:00 बजे भित्र यस क्षेत्रिय निर्देशनालय, अत्तरियामा रितपूर्वक सिलवन्दी बोलपत्र पेश गर्न हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ।
बोलपत्र फारम शुल्क:रु.१०,००० (अक्षरेपी रु दश हजार मात्र) पछि फिर्ता नहुने।(बोलपत्र फारम वापतको शुल्क कम्पनीमा नगदै वा बैंक अफ काठमाण्डौं लि., धनगढीमा रहेको कम्पनीको धरौटी खाता नं. ०६०६००००००५६ मा जम्मा गर्न सकिने ।)
दरभाउपत्र फारम पाइने, दर्ता गर्न सकिने र खोल्ने स्थान:क्षेत्रिय निर्देशनालय, अत्तरिया, गोदावरी-१,कैलाली।
दरभाउपत्र फाराम बिक्री शुरु मिति:२०७६ असार३० गते
दरभाउपत्र फाराम खरिद गर्ने अन्तिम मिति:२०७६ कार्तिक २९ गते बेलुकी ४:०० बजे सम्म
दरभाउपत्र फाराम बुझाउने अन्तिम मिति:२०७६ मंसिर०१ गते मध्याह्‍न १२:०० बजे सम्म
दरभाउपत्र खोल्ने मिति:२०७६ मंसिर०१ गते अपरान्ह२:०० बजे
जमानत:बैंक अफ काठमाण्डौं लि., धनगढी शाखामा रहेको कम्पनीको धरौटी खाता नं. ०६०६००००००५६ मा नगदै रु. ७,७०,०००।- (अक्षरुपी सात लाख सत्तरी हजार मात्र ) जम्मा गरेको सक्कल बैंक भौचर वा सोही रकम बराबरको नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त 'क' वर्गको वाणिज्य बैंकबाट बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मितिले कम्तीमा १२० दिन मान्य अवधि रहने गरी यस कम्पनीको नाममा जारी भएको सक्कल बैंक जमानतपत्र संलग्न गर्नुपर्ने

बोलपत्र दर्ता गर्ने तथा खोल्ने दिनमा सार्वजनिक विदा परेमा त्यसको लगतै कार्यालय खुलेको दिनमा उल्लेखित समयमा नै दरभाउपत्र दर्ता गर्ने र खोल्ने कार्य गरिने छ।
नेपाल दूरसञ्चारर कम्पनी लिमिटेड
नेपाल टेलिकम

क्षेत्रिय निर्देशनालय, अत्तरिया।
गोदावरी-१, अत्तरिया,कैलाली,फोन नं. ०९१-५५१२९२
Bid Information : Download
Tender Documents Help
You must log in as a bidder and request tender documents by uploading the scanned copy of valid bid purchase reciept.

Click Here to Login
Enquiries Help
Enquiries
  SUJAN MALLA
  9858422001
  sujan.malla@ntc.net.np
 
This site has been visited 00000000 times