Nepal Telecom's E-procurement Web Portal for
E-Submission of Bids
    |     Announcement : Use Email address instead of Username for login. This update is for increasing the site security.    |     Announcement : How bidders get registered and download bid documents from NT E-bidding Site    |     Useful Links :     |     News & Events : How to publish bids by buyer.[Buyer bid publish process workflow]    |    

Search-  
 
Home
About E-procurement
Tenders
Reference Documents
FAQs
NDCL/KRD/ADM-03/076-77
NDCL/KRD/ADM-03/076-77 सरसफाई तथा प्लम्बिङ्ग सम्बन्धी कार्य
Issued by Kathmandu Regional Directorate
Tender Notice
काठमाडौँ क्षेत्रिय निर्देशनालय तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा सरसफाई तथा प्लम्बिङ्ग सम्बन्धी कार्य सेवा करारमा लगाउने सम्बन्धी सिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना सिलवन्दी बोलपत्र नं. NDCL/KRD/ADM-03/076-77 प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति 207६|०७|२६ यस कम्पनीको कम्पनीको काठमाडौँ क्षेत्रिय निर्देशनालय तथा अन्तर्गतका कार्यालय भवन, भवन परिसर, शौचालय, बाथरुम लगायतका सम्पूर्ण स्थानको सरसफाई तथा प्लम्बिङ्ग सम्बन्धी कार्य सेवा करारमा निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकबाट गराउनु पर्ने भएकोले मु.अ.क. (VAT) र स्थायी लेखामा दर्ता भई सम्बन्धित निकायमा दर्ता/नविकरण तथा अद्यावधिक भएका ईच्छुक फर्म वा संस्थालाई यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३१ औं दिन अर्थात मिति 207६|०८|२६ गते मध्यान्ह 12:00 बजे भित्र काठमाडौँ क्षेत्रिय निर्देशनालय, त्रिपुरेश्वरमा रितपूर्वक सिलवन्दी दरभाउपत्र/बोलपत्र पेश गर्न हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ । बोलपत्र फारम शुल्क :- रु. १०,०००।- (अक्षरुपी दश हजार मात्र) पछि फिर्ता नहुने । (बोलपत्र फारम वापतको शुल्क दू.स.का. सुन्धारामा बुझउनु पर्ने छ) बोलपत्र फारम पाईने र दर्ता गर्ने स्थान :- नेपाल टेलिकम, काठमाडौँ क्षेत्रिय निर्देशनालय, त्रिपुरेश्वर । बोलपत्र खोल्ने स्थान :- नेपाल टेलिकम, काठमाडौँ क्षेत्रिय निर्देशनालय, त्रिपुरेश्वर। बोलपत्र फारम बिक्री शुरु मिति :- 207६|०७|२६ गते देखि । बोलपत्र फारम खरिद गर्ने अन्तिम मिति :- 207६|०८|२५ गते कार्यालय समय सम्म । बोलपत्र फारम बुझाउने अन्तिम मिति :- 207६|०८|२६ गते मध्यान्ह 12:00 बजे सम्म । बोलपत्र फारम खोल्ने मिति :- 207६|०८|२६ गते अपरान्ह १३:०0 बजे । जमानत :- सिद्धार्थ बैंक लि.,न्युरोडमा रहेको कम्पनीको धरौटी खाता नं. ००४०६७९०१६० मा नगदै रु. ५,४३,०००|- (अक्षरुपी पाँच लाख त्रिचालिस हजार मात्र) जम्मा गरेको सक्कल बैंक भौचर वा सोही रकम बराबरको नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त 'क' वर्गको वाणिज्य बैंकबाट बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मितिले कम्तीमा १२० दिन मान्य अवधि रहने गरी यस कम्पनीको नाममा जारी भएको सक्कल बैंक जमानतपत्र संलग्न गर्नुपर्ने । उपरोक्त बोलपत्र कम्पनीको Website http://eproc.ntc.net.np बाट E-Submission गर्न सकिनेछ । बोलपत्र खोल्ने दिनमा सार्वजनिक विदा पर्न गएमा त्यसको लगत्तै कार्यालय खुलेको दिन उल्लेखित समयमा नै बोलपत्र दर्ता गर्ने तथा खोल्ने कार्य गरिनेछ ।
Bid Information : Download
Tender Documents Help
You must log in as a bidder and request tender documents by uploading the scanned copy of valid bid purchase reciept.

Click Here to Login
Enquiries Help
Enquiries
  Umesh shah
  4252038
  umesh.shah@ntc.net.np
 
This site has been visited 00000000 times