Nepal Telecom's E-procurement Web Portal for
E-Submission of Bids
    |     Announcement : Use Email address instead of Username for login. This update is for increasing the site security.    |     Announcement : How bidders get registered and download bid documents from NT E-bidding Site    |     Useful Links :     |     News & Events : How to publish bids by buyer.[Buyer bid publish process workflow]    |    

Search-  
 
Home
About E-procurement
Tenders
Reference Documents
FAQs
NDCL/KRD/SQ-05/076-77
NDCL/KRD/SQ-05/076-77 for Supply and Delivery of Stationary and other Goods
Issued by Kathmandu Regional Directorate
Tender Notice
सिलवन्दी दरभाउपत्र न. NDCL/KRD/SQ-05/076-77 For supply and Delivery of Stationary and other Goods को खरिद सम्बन्धि सिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति 207६|०८|०१) यस निर्देशनालय तथा अन्तर्गत कार्यालयहरुलाई आ.व. ०७६|७७ का लागि आवश्यक पर्ने स्टेशनरी तथा अन्य विविध सामानहरु सिलबन्दी दरभाउपत्रबाट खरिद गर्नुपर्ने भएकोले मू.अ.कर (VAT) र स्थायी लेखामा दर्ता भएका ईच्छुक फर्म वा संस्थालाई तल उल्लेखित मिति तथा समय भित्र यस काठमाडौँ क्षेत्रिय निर्देशनालय, त्रिपुरेश्वरमा रितपूर्वक सिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ । दरभाउपत्र फारम शुल्क :- रु. ३,०००।- (अक्षरुपी तीन हजार मात्र) पछि फिर्ता नहुने । (दरभाउपत्र फारम वापतको शुल्क दू.स.का. सुन्धारामा बुझाउनु पर्ने छ) दरभाउपत्र फारम पाईने, दर्ता गर्न सकिने र खोल्ने स्थान :- नेपाल टेलिकम, काठमाडौँ क्षेत्रिय निर्देशनालय, त्रिपुरेश्वर । दरभाउपत्र फारम बिक्री शुरु मिति :- 207६|०८|०१ गते देखि । दरभाउपत्र फारम खरिद गर्ने अन्तिम मिति :- 207६|०८|१५ गते कार्यालय समय सम्म । दरभाउपत्र फारम बुझाउने अन्तिम मिति :- 207६|०८|१६ गते मध्यान्ह 12:00 बजे सम्म । दरभाउपत्र फारम खोल्ने मिति :- 207६|०८|१६ गते अपरान्ह १३:०0 बजे । दरभाउपत्र दर्ता गर्ने/खोल्ने अन्तिम दिनमा सार्वजनिक विदा पर्न गएमा त्यसको लगत्तै कार्यालय खुलेको दिन उल्लेखित समयमा नै दरभाउपत्र दर्ता गर्ने तथा खोल्ने कार्य गरिनेछ ।
Bid Information : Download
Tender Documents Help
You must log in as a bidder and request tender documents by uploading the scanned copy of valid bid purchase reciept.

Click Here to Login
Enquiries Help
Enquiries
  Umesh shah
  4252038
  umesh.shah@ntc.net.np
 
This site has been visited 00000000 times