Nepal Telecom's E-procurement Web Portal for
E-Submission of Bids
    |     Announcement : Use Email address instead of Username for login. This update is for increasing the site security.    |     Announcement : How bidders get registered and download bid documents from NT E-bidding Site    |     Useful Links :     |     News & Events : How to publish bids by buyer.[Buyer bid publish process workflow]    |    

Search-  
 
Home
About E-procurement
Tenders
Reference Documents
FAQs
NDCL / RD-Attariya/CIVIL/ 076/77-SQ-01
Underground Optical Fiber Network and Related Construction Works/ NDCL / RD-Attariya/CIVIL/ 076/77-SQ-01
Issued by Far Western Regional Directorate (Attaraia RD)
Tender Notice


नेपाल टेलिकम
क्षेत्रिय निर्देशनालय
अत्तरीया, कैलाली
प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६।११।०६

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

यस निर्देशनालयबाट कञ्चनपूर जिल्लाको लालपूर देखि दैजी सम्म Trenching, Ducting, Blowing and Chamber Construction of Under Ground 40 – 33 mm PL – HDPE pipe works को सिलबन्दी दरभाउपत्र प्रक्रियाबाट गराउनु पर्ने भएकोले नेपाल सरकारबाट ईजाजत प्राप्त योग्य इच्छुक निर्माण व्यवसायीबाट आफ्नो फर्म दर्ता, स्थायी लेखा नम्बर, मूल्य अभिबृद्घि कर दर्ता र आ.व. ०७५।७६ को आयकर चुक्ता गरेको
प्रमाण पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न गरि निम्न शर्तहरु र सिलबन्दी दरभाउपत्र फारमको शर्तको अधिनमा रहि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको छ ।
शर्तहरुः
१. सिलबन्दी दरभाउपत्र फारम प्रथम पटक सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ औं दिन कार्यालय समयभित्र अत्तरीया स्थित महशूल काउन्टरबाट महशूल बूझाएको सक्कल भौचर ल्याई यस निर्देशनालयबाट कार्यालय समयभित्र खरिद गर्ने र १६ औं दिनको १२.०० बजे भित्र दर्ता गरिसक्नु पर्नेछ ।
२. सिलबन्दी दरभाउपत्र फारम दर्ता गर्दा खाम बाहिर कुन स्थानको निर्माण कार्यको सिलबन्दी दरभाउपत्र हो सो प्रष्ट उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
३. सिलबन्दी दरभाउपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम दिन दिनको २.०० बजे यस निर्देशनालयमा सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता वा निजका प्रतिनिधिको उपस्थिति वा उपस्थिति नभएमा पनि सिलबन्दी दरभाउपत्र खोलिने छ ।
४. म्याद नाघि आएको, रित नपुगेको वा शर्त राखि पेश भएको सिलबन्दी दरभाउपत्र उपर कुनै कार्बाही गरिने छैन ।
५. सिलबन्दी दरभाउपत्र खरिद गर्ने, दाखिला गर्ने र खोल्ने दिन बिदा पर्न गएमा त्यसको लगत्तै कार्यालय खुलेको दिन सोहि समयमा दरभाउपत्र खरिद गर्ने, दाखिला गर्ने र खोल्न सकिने छ ।
६. सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्दा सिलबन्दी दरभाउपत्रसाथ तपशिलमा उल्लेखित धरौरी बापतको रकम यस कम्पनीको धनगढी स्थित बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड मा रहेको बैंक खाता नं. ०६०६००००००५६ मा जम्मा गरेको
सक्कल बैंक भौचर वा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्विकृती प्राप्त “क” श्रेणीको वाणिज्य बैंकबाट सिलबन्दी दरभाउपत्र दर्ता गर्ने अन्तिम मितिले घटिमा ९० दिनको म्याद रहेको यस कम्पनीको नाममा जारी सक्कल बैंक जमानीपत्र
(Bid Security) अनिबार्य संलग्न हुनुपर्ने छ ।
७. सिलबन्दी दरभाउपत्र स्विकृत गर्ने, नगर्ने वा आंशिक स्विकृत गर्न सक्ने सम्पुर्ण अधिकार यस निर्देशनालयमा सुरक्षित रहने छ ।
८. एक व्यक्ति, फर्म वा संस्थाको नाममा खरिद गरेको सिलबन्दी दरभाउपत्र फारम अर्को व्यक्ति, फर्म वा संस्थाको नामबाट दाखिला गर्न पाइने छैन ।
९. अंक र अक्षरमा लेखिएको रकममा फरक पर्न गए अक्षरमा लेखिएकोलाई मान्यता दिई सोही अनुसार हुने/गरिने छ।
१०. सिलबन्दी दरभाउपत्र स्विकृत भएको जानकारी प्राप्त भएपछि स्विकृत सिलबन्दी दरभाउपत्र दाताले स्विकृत अंकको पाँच प्रतिशतले हुन आउने नगद रकम जम्मा गरेको बैंक भौचर वा बाणिज्य बैंकवाट जारी कार्य सम्पादन जमानत जम्मा गर्नु पर्ने छ । सिलबन्दी दरभाउपत्रको मान्य अवधि ४५ दिन हुनेछ ।
११. सिलबन्दी दरभाउपत्रदाताले सिलबन्दी दरभाउपत्र दाखिला गर्नु अगावै आफ्नै खर्चमा आयोजना स्थल निरीक्षण गर्नुपर्ने छ ।
१२. संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) मा काम गर्ने निर्माण व्यवसायीले संयुक्त उपक्रम संझौताको प्रमाणित प्रतिलिपी पेश गर्नुपर्ने छ । संयुक्त उपक्रममा बढीमा तीनवटा फर्मको संलग्नतालाई मान्यता दिइने छ ।
१३. यो सचना नेपाल टेलिकमको वेब साइट www.ntc.net.np मा पनि हेर्न सकिने छ साथै नेपाल टेलिकमको E-Procurement Website, http//eproc.ntc.net.np मार्फत E-bidding प्रकृयाबाट पनि दरभाउपत्र दर्ता गर्न सकिनेछ ।
१४. थप जानकारीको लागि यस निर्देशनालयको टेलिफोन नं. 091550897 मा सम्पर्क गर्न सकिने छ ।
सि.नं. सूचना नं. निर्माण कार्यको विवरण सिलबन्दी दरभाउपत्र दस्तुर रु.. धरौटी रकम रु. सिलबन्दी दरभाउपत्र खरिद तथा दर्ता गर्ने अन्तिम मिति
१. NDCL/RD-Attariya/CIVIL/076-77/SQ-01 अत्तरीया क्षे.नि.अन्तर्गत कञ्‍चनपुर जिल्लाको Exsiting Ch. (लालपुर) – Exsiting Ch. (दैजी) Trenching, Ducting 40 – 33 mm PL – HDPE pipe Under Ground/OFC Blowing/ Joint Chamber निर्माण तथा Indicator Fixing कार्य ३०००/- १०९५००/- २०७६/११/२०
२०७६/११/२१

Bid Information : Download
Tender Documents Help
You must log in as a bidder and request tender documents by uploading the scanned copy of valid bid purchase reciept.

Click Here to Login
Enquiries Help
Enquiries
  Asha Ram Maharjan
  9851104665
  xnasha665@gmail.com
 
This site has been visited 00000000 times