Nepal Telecom's E-procurement Web Portal for
E-Submission of Bids
    |     Announcement : Use Email address instead of Username for login. This update is for increasing the site security.    |     Announcement : How bidders get registered and download bid documents from NT E-bidding Site    |     Useful Links :     |     News & Events : How to publish bids by buyer.[Buyer bid publish process workflow]    |    

Search-  
 
Home
About E-procurement
Tenders
Reference Documents
FAQs
NDCL/RD-Attariya/Civil/076/77-03
Construction of Underground Optical Fiber Networks and related works/ NDCL/RD-Attariya/Civil/076/77-03
Issued by Far Western Regional Directorate (Attaraia RD)
Tender Notice


नेपाल टेलिकम
क्षेत्रिय निर्देशनालय
अत्तरिया कैलाली

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६/११/०७

वोलपत्र आह्वानको सूचना

यस निर्देशनालयबाट अप्टिकल नेटवर्क बिस्तार कार्य बोलपत्र प्रक्रियाबाट गराउनु पर्ने भएकोले नेपाल सरकारबाट ईजाजत प्राप्त योग्य इच्छुक निर्माण व्यवसायीबाट आफ्नो फर्म दर्ता, स्थायी लेखा नम्बर, मूल्य अभिबृद्घि कर दर्ता र आयकर चुक्ता गरेको प्रमाण पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न गरि निम्न शर्तहरु र बोलपत्र फारमको शर्तको अधिनमा रही निर्माण कार्यको बोलपत्र आह्वान गरिएको छ ।
शर्तहरु :
१. बोलपत्र फारम प्रथम पटक सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३०औं दिनको कार्यालय समयभित्र यस यस कम्पनीको महशुल खरिद गर्ने र ३१औं दिन दिनको १२:०० बजेभित्र दर्ता गरिसक्नु पर्नेछ ।
२. बोलपत्र फारम दर्ता गर्दा खाम बाहिर कुन स्थानको निर्माण कार्यको बोलपत्र हो, सो प्रष्ट उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
३. बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम दिन दिनको १:०० बजे यस निर्देशनालयमा बोलपत्रदाता वा निजका प्रतिनिधिको उपस्थिति वा उपस्थिति नभएमा पनि बोलपत्र खोलिने छ ।
४. म्याद नाघि आएको, रित नपुगेको वा शर्त राखि पेश भएको बोलपत्र उपर कुनै कार्बाही गरिने छैन ।
५. बोलपत्र खरिद/दर्ता गर्ने अन्तिम दिन, खोल्ने दिन बिदा पर्न गएमा त्यसको लगत्तै कार्यालय खुलेको दिन उक्त कार्यहरु हुनेछन् ।
६. बोलपत्र पेश गर्दा बोलपत्रसाथ तपशिलमा उल्लेखित धरौटी बापतको रकम यस कम्पनीको धनगढी स्थित बैंक अफ काठमाडौं लि. मा रहेको बैंक खाता नं. ०६०६००००००५६-५२४ मा जम्मा गरेको सक्कल बैंक भौचर वा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त “क” श्रेणीको वाणिज्य बैंकबाट बोलपत्र दर्ता गर्ने अन्तिम मितिले घटिमा ९० दिनको म्याद रहेको यस निर्देशनालयको नाममा जारी सक्कल बैंक जमानीपत्र अनिबार्य संलग्न हुनुपर्नेछ ।
७. बोलपत्र स्वीकृत गर्ने, नगर्ने वा आंशिक स्वीकृत गर्न सक्ने सम्पूर्ण अधिकार यस निर्देशनालयमा सुरक्षित रहने छ ।
८. एक व्यक्ति, फर्म वा संस्थाको नाममा खरिद गरेको बोलपत्र फारम अर्को व्यक्ति, फर्म वा संस्थाको नामबाट दाखिला गर्न पाइने छैन ।
९. अंक र अक्षरमा लेखिएको रकममा फरक पर्न गए अक्षरमा लेखिएकोलाई मान्यता दिई सोही अनुसार हुने/गरिने छ ।
१०. बोलपत्र स्वीकृत भएको जानकारी प्राप्त भएपछि स्विकृत बोलपत्रदाताले स्वीकृत अंकको पाँच प्रतिशतले हुन आउने नगद रकम जम्मा गरेको बैंक भौचर वा बाणिज्य बैंकवाट जारी कार्य सम्पादन जमानत जम्मा गर्नुपर्ने छ । बोलपत्रको मान्य अवधि ९० दिन हुनेछ ।
११. बोलपत्रदाताले बोलपत्र दाखिला गर्नु अगावै आफ्नै खर्चमा आयोजना स्थल निरीक्षण गर्न सक्ने छ ।
१२. संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) मा काम गर्ने निर्माण व्यवसायीले संयुक्त उपक्रम संझौताको प्रमाणित प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्ने छ । संयुक्त उपक्रममा बढीमा तीनवटा फर्मको संलग्नतालाई मान्यता दिइने छ ।
१३. यो सूचना कम्पनीको website मा पनि हेर्न सकिने छ । Nepal Telecom को E-Procurement website : http://eproc.ntc.net.np मार्फत e-bidding प्रक्रियाबाट पनि बोलपत्र दर्ता गर्न सकिने छ ।
१४. थप जानकारीको लागि यस निर्देशनालयको टेलिफोन नं. ०९१-५५०८९७ मा सम्पर्क गर्न सकिने छ ।
सि.नं. सूचना नं. निर्माण कार्यको विवरण वोलपत्र दस्तुर रु. धरौटी रकम रु. वोलपत्र खरिद तथा दर्ता गर्ने अन्तिम मिति
NDCL/RD-Attariya/Civil/076/77-03 अत्तरीया क्षे.नि. अन्तर्गत Existing Cabinet (Chatakpur) – Existing Cabinet (Attaria) रुटमा Trenching/Ducting 40 - 30 mm PL - HDPE PIPE UNDER GROUND/OFC Blowing/Joint Chamber निर्माण तथा Indicator Fixing कार्य ५,०००।०० १,५९,०००।०० २०७६/१२/०६
२०७६/१२/०७

Bid Information : Download
Tender Documents Help
You must log in as a bidder and request tender documents by uploading the scanned copy of valid bid purchase reciept.

Click Here to Login
Enquiries Help
Enquiries
  Asha Ram Maharjan
  9851104665
  xnasha665@gmail.com
 
This site has been visited 00000000 times