Nepal Telecom's E-procurement Web Portal for
E-Submission of Bids
    |     Announcement : Use Email address instead of Username for login. This update is for increasing the site security.    |     Announcement : How bidders get registered and download bid documents from NT E-bidding Site    |     Useful Links :     |     News & Events : How to publish bids by buyer.[Buyer bid publish process workflow]    |    

Search-  
 
Home
About E-procurement
Tenders
Reference Documents
FAQs
NDCL/PD/SQ/15/076-77
NDCL/PD/SQ/15/076-77 for Supply and Delivery of Smart Power System
Issued by Power Department
Tender Notice
प्रथम प्रकाशित मिति २०७७।०२।१८ सिलवन्दी दरभाउपत्र (कोटेशन)ः आव्हानको सूचना यस कम्पनीको लागि Smart Power System आवश्यक भएकोले आ.व.०७५।७६ सम्मको कर चुक्ता गरेका इच्छुक कम्पनी वा फर्मले यस विभागबाट उपलब्ध हुने सिलबन्दी दरभाउपत्र फारम रु.३०००।०० अक्षरुपी रुपैंया तीन हजार मात्रमा (फिर्ता नहुने) खरीद गरी फारममा उल्लेखित शर्तहरुको अधिनमा रहि रीतपुर्वकको सिलबन्दी दरभाउपत्र सूचना प्रकाशित भएको मितिले 21 (एक्काईसांै) दिन बिहानको ११ः४५ बजे भित्र यस पावर विभाग, छाउनीमा पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध गरिन्छ । दरभाउपत्रसंग रु. 3000।00(अक्षरुपी दुई लाख अन्ठाउन्न हजार मात्र ।) को रकम यस विभागको नविल बैंकको धरौटी खाता नं. ०३०१०१७५००९४० मा नगद जम्मा गरेको सक्कल भौचर वा नेपाल राष्ट्र बैंकवाट मान्यता प्राप्त “क” बर्गको बैंकवाट बैंक जमानी पत्र संलग्न गर्नुपर्ने छ । प्राप्त दरभाउपत्रहरु अन्तिम मिति २०७७।०३।०७ दिनको १२ वजे (सो दिन बिदा पर्न गएमा भोलि पल्टको कार्य दिन) पावर विभाग छाउनीमा खोलिने छ । सम्पर्क टेलिफोन नं. 5902699, ४२८२३७७
Bid Information : Download
Tender Documents Help
You must log in as a bidder and request tender documents by uploading the scanned copy of valid bid purchase reciept.

Click Here to Login
Enquiries Help
Enquiries
  Ambish kaji Shakya
  015902699
  ambish.shakya@ntc.net.np
 
This site has been visited 00000000 times