Nepal Telecom's E-procurement Web Portal for
E-Submission of Bids
    |     Announcement : Use Email address instead of Username for login. This update is for increasing the site security.    |     Announcement : How bidders get registered and download bid documents from NT E-bidding Site    |     Useful Links :     |     News & Events : How to publish bids by buyer.[Buyer bid publish process workflow]    |    

Search-  
 
Home
About E-procurement
Tenders
Reference Documents
FAQs
NDCL/RD Attariya SQ- 04/076/77
NDCL/RD Attariya-SQ-04/076-77 अर्धदक्ष प्राविधिक सहायक(कामदार) को सेवा आपूर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र
Issued by Far Western Regional Directorate (Attaraia RD)
Tender Notice
Seal Quotation Technical Assistant

सिलबन्दी दरभाउ नं. NDCL/RD Attariya-SQ-04/076-77 अर्धदक्ष प्राविधिक सहायक(कामदार) को सेवा आपूर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

सूचना प्रकाशित मिति: २०७७ असार ०७ गते

यस क्षेत्रिय निर्देशनालय अत्तरिया तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा अर्धदक्ष प्राविधिक सहायक (कामदार) सेवा करारमा निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकबाट आपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले मू.अ. करमा दर्ता भएका इच्छुक फर्म वा संस्थाहरुलाई तल उल्लेखित मिति तथा समयभित्र यस निर्देशनालयमा रीतपूर्वक सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।
दरभाउपत्र फारम शुल्क: रु.३,००० (अक्षरेपी रु तीन हजार मात्र) पछि फिर्ता नहुने।
दरभाउपत्र फारम पाइने, दर्ता गर्न सकिने र खोल्ने स्थान: नेपाल टेलिकम क्षेत्रिय निर्देशनालय, अत्तरिया, गोदावरी-१,कैलाली।
दरभाउपत्र फाराम बिक्री शुरु मिति: २०७७ असार ०७ गते ।
दरभाउपत्र फाराम खरिद गर्ने अन्तिम मिति: २०७७ असार २१ गते कार्यालय समयसम्म ।
दरभाउपत्र फाराम बुझाउने अन्तिम मिति: २०७७ असार २२ गते मध्याह्न १२:०० बजे सम्म ।
दरभाउपत्र खोल्ने मिति: २०७७ असार २२ गते दिनको १२:३० बजे ।
दरभाउपत्र जमानत: बैंक अफ काठमाण्डौं लिमिटेड धनगढी शाखामा रहेको कम्पनीको धरौटी खाता नं. ०६०६००००००५६ मा नगदै रु २३५,०००।०० (अक्षरेपी दुई लाख पैतिस हजार मात्र) जम्मा गरेको सक्कल बैंक भौचर वा सोही रकम बराबरको नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृती प्राप्त “क” वर्गको बाणिज्य बैंकबाट दरभाउपत्र पेश गर्ने अन्तिम मितिले कम्तीमा ९० दिन मान्य अवधि रहने गरी यस कम्पनीको नाममा जारी भएको सक्कल बैंक जमानत पत्र संलग्न गर्नुपर्नेछ ।।

दरभाउपत्र दर्ता गर्ने तथा खोल्ने दिनमा सार्वजनिक विदा परेमा त्यसको लगतै कार्यालय खुलेको दिनमा उल्लेखित समयमा नै दरभाउपत्र दर्ता गर्ने र खोल्ने कार्य गरिने छ।

नोटः E-Bidding मार्फत सहभागी हुन इच्छुक दरभाउपत्रदाताहरुले नेपाल टेलिकमको Web Site http://eproc.ntc.net.np मार्फत रीतपूर्वक दरभाउपत्र पेश गर्नु पर्नेछ ।
नेपाल दूरसञ्चालर कम्पनी लिमिटेड
नेपाल टेलिकम

क्षेत्रिय निर्देशनालय, अत्तरिया।
गोदावरी-१, अत्तरिया,कैलाली,फोन नं. ०९१-५५१२९२
Bid Information : Download
Tender Documents Help
You must log in as a bidder and request tender documents by uploading the scanned copy of valid bid purchase reciept.

Click Here to Login
Enquiries Help
Enquiries
  SUJAN MALLA
  091551292
  sujan.malla@ntc.net.np
 
This site has been visited 00000000 times