Nepal Telecom's E-procurement Web Portal for
E-Submission of Bids
    |     Announcement : Use Email address instead of Username for login. This update is for increasing the site security.    |     Announcement : How bidders get registered and download bid documents from NT E-bidding Site    |     Useful Links :     |     News & Events : How to publish bids by buyer.[Buyer bid publish process workflow]    |    

Search-  
 
Home
About E-procurement
Tenders
Reference Documents
FAQs
NDCL/KRD/04/076-77
NDCL/KRD/04/076-77 for Outsourcing of Sales Promotion, Installation, Maintenance and Customer Support Services of NT Fiber for Chhauni OLT
Issued by Kathmandu Regional Directorate
Tender Notice
यस निर्देशनालय अन्तर्गत निम्न लिखित कार्य सिलबन्दी बोलपत्र माध्यमबाट गराउनु पर्ने भएकोले सम्बन्धित कार्यको लागि नेपाल सरकारबाट मु.अ.कर. (VAT) र स्थायी लेखामा दर्ता भएका इच्छुक फर्म वा संस्थाबाट निम्नानुसार तोकिएको शर्तको अधिनमा रही कार्य गर्न सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान गरिएको छ | बोलपत्र E-bidding को लागि www.eproc.ntc.net.np मा समेत राखिएको छ | NDCL/KRD/04/076/77 Outsourcing Of Sales Promotion, Installation, Maintenance and customer Support Services of NT Fiber - Chhauni
Bid Information : Download
Clarifications
 

Clarification 1 :
Date : 2020-06-29
Published In :
भाग ३ बुंदा न. १०.१) बोलपत्रदाताले बोलपत्र सँगै नेपाली रुपैयाँ ३५०,०००/- ( अक्षेरेपीः तीन लाख पचास हजार रुपैया मात्र) बराबरको बोलपत्र जमानत पेश गरेको हुनुपर्नेछ को सट्टा अन्यथा भएकोले सच्याइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

Clarification 2 :
Date : 2020-07-17
Published In :
भाग -३ बोलपत्रदातालाई जानकारीको बुंदा न. २.१ (ग) मा उल्लेखित आयकर दर्ता प्रमाण पत्र आवश्यक नपर्ने गरी संशोधन गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध गरिन्छ |

Tender Documents Help
You must log in as a bidder and request tender documents by uploading the scanned copy of valid bid purchase reciept.

Click Here to Login
Enquiries Help
Enquiries
  Umesh shah
  4252038
  umesh.shah@ntc.net.np
 
This site has been visited 00000000 times