Nepal Telecom's E-procurement Web Portal for
E-Submission of Bids
    |     Announcement : How bidders get registered and download bid documents from NT E-bidding Site    |     News & Events : How to publish bids by buyer.[Buyer bid publish process workflow]    |    

Search-  
 
Home
About E-procurement
Tenders
Reference Documents
FAQs
NDCL/WCSD/SQ-01/077-78
NDCL/WCSD/SQ-01/077-78 for Supply and Delivery of Optical Toolset and Accessories
Issued by Wireline & Customer Service Department
Tender Notice
सिलबन्दी दरभाउपत्र नं NDCL/WCSD/SQ-01/077-78 for Supply and Delivery of Optical Tool Sets and Accessories सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७७ पौष २४ गते) यस नेपाल टेलिकमको वायरलाईन तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयलाई आवश्यक रहेको Optical Fiber को Tool Sets and Accessories खरिद गर्नुपर्ने भएकोले इच्छुक मु.अ.कर (VAT) र स्थायी लेखामा दर्ता भएको फर्म वा संस्थालाई यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले १८ औं दिन अर्थात् २०७७ माघ १२ गते दिनको ११:४५ बजे भित्र यस निर्देशनालयमा रितपूर्वक सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध गरिन्छ | दरभाउपत्र फाराम शुल्क : रु. ३,०००|०० (अक्षरुपी रु. तीन हजार मात्र ) पछि फिर्ता नहुने दरभाउपत्र फाराम पाईने, दर्ता गर्ने सकिने र खोल्ने स्थान: वायरलाईन तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय, छाउनी , काठमाडौँ दरभाउपत्र फाराम बिक्रि शुरु मिति: मिति २०७७ पौष २४ गते देखि दरभाउपत्र खरिद गर्ने : २०७७ माघ १२ गते दिनको ११:४५ बजेसम्म दरभाउपत्र बुझाउने अन्तिम मिति: २०७७ माघ १२ गते दिनको ११:४५ बजेसम्म दरभाउ पत्र खोल्ने मिति : मिति २०७७ माघ १२ गते मध्यान्ह १२:०० बजे दरभाउपत्र खोल्ने दिनमा सार्वजनिक विदा पर्न गएमा त्यसको लगतै कार्यालय खुलेको दिन उल्लेखित समयमा गरिने छ | नेपाल टेलिकम वायरलाईन तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय छाउनी , काठमाडौँ फोन नं: ०१-४२७४१८७
Bid Information : Download
Addenda
 

Addenda 1 :
Date : 2021-02-01
Published In :

Addenda 2 :
Date : 2021-02-01
Published In : Gorkhapatra Daily
सिलबन्दी दरभाउपत्र नं NDCL/WCSD/SQ-01/077-78 for Supply and Delivery of Optical Tool Sets and Accessories सम्बन्धि म्याद थपको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७७ माघ ११ गते) यस नेपाल टेलिकमको वायरलाईन तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयलाई आवश्यक रहेको Optical Fiber को Tool Sets and Accessories खरिद गर्नुपर्ने भएकोले इच्छुक मु.अ.कर (VAT) र स्थायी लेखामा दर्ता भएको फर्म वा संस्थाबाट निम्नानुसार तोकिएको शर्तको अधिनमा रही कार्य गर्न सिलबन्दी दरपत्रको म्याद निम्नानुसार थप गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारी को लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ | दरभाउपत्र फाराम शुल्क : रु. ३,०००|०० (अक्षरुपी रु. तीन हजार मात्र ) पछि फिर्ता नहुने दरभाउपत्र फाराम पाईने, दर्ता गर्ने सकिने र खोल्ने स्थान: वायरलाईन तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय, छाउनी, काठमाडौँ दरभाउपत्र खरिद गर्ने : २०७७ माघ २६ गते दिनको ११:४५ बजेसम्म दरभाउपत्र बुझाउने अन्तिम मिति: २०७७ माघ २६ गते दिनको ११:४५ बजेसम्म दरभाउ पत्र खोल्ने मिति : मिति २०७७ माघ २६ गते मध्यान्ह १२:०० बजे Bid Validity: माथि उल्लेखित दरभाउपत्र खोल्ने मितिबाट ४५ दिन Bid Security Validity: Bid Validity को मिति भन्दा कम्तिमा ३० दिनको अर्थात् २०७८ बैशाख ११ गते सम्म दरभाउपत्र खोल्ने दिनमा सार्वजनिक विदा पर्न गएमा त्यसको लगतै कार्यालय खुलेको दिन उल्लेखित समयमा गरिने छ | नेपाल टेलिकम वायरलाईन तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय छाउनी , काठमाडौँ फोन नं: ०१-४२७४१८७
» Click here to download Addenda Document

Addenda 3 :
Date : 2021-02-07
Published In : Gorkhapatra Daily
सिलबन्दी दरभाउपत्र नं NDCL/WCSD/SQ-01/077-78 for Supply and Delivery of Optical Tool Sets and Accessories सम्बन्धि म्याद थपको सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति: २०७७ माघ २५ गते) यस नेपाल टेलिकमको वायरलाईन तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयलाई आवश्यक रहेको Optical Fiber को Tool Sets and Accessories खरिद गर्नुपर्ने भएकोले इच्छुक मु.अ.कर (VAT) र स्थायी लेखामा दर्ता भएको फर्म वा संस्थाबाट निम्नानुसार तोकिएको शर्तको अधिनमा रही कार्य गर्न सिलबन्दी दरपत्रको म्याद निम्नानुसार थप गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारी को लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ | दरभाउपत्र फाराम शुल्क : रु. ३,०००|०० (अक्षरुपी रु. तीन हजार मात्र ) पछि फिर्ता नहुने दरभाउपत्र फाराम पाईने, दर्ता गर्ने सकिने र खोल्ने स्थान: वायरलाईन तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय, छाउनी, काठमाडौँ दरभाउपत्र खरिद गर्ने : २०७७ फाल्गुन ०३ गते दिनको ११:४५ बजेसम्म दरभाउपत्र बुझाउने अन्तिम मिति: २०७७ फाल्गुन ०३ गते दिनको ११:४५ बजेसम्म दरभाउ पत्र खोल्ने मिति : मिति २०७७ फाल्गुन ०३ गते मध्यान्ह १२:०० बजे Bid Validity: माथि उल्लेखित दरभाउपत्र खोल्ने मितिबाट ४५ दिन Bid Security Validity: Bid Validity को मिति भन्दा कम्तिमा ३० दिनको अर्थात् २०७८ बैशाख १८ गते सम्म दरभाउपत्र खोल्ने दिनमा सार्वजनिक विदा पर्न गएमा त्यसको लगतै कार्यालय खुलेको दिन उल्लेखित समयमा गरिने छ | नेपाल टेलिकम वायरलाईन तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय छाउनी , काठमाडौँ फोन नं: ०१-४२७४१८७

 
Clarifications
 

Clarification 1 :
Date : 2021-02-01
Published In : eproc.net.net.np

» Click here to download Clarification Document

Tender Documents Help
You must log in as a bidder and request tender documents by uploading the scanned copy of valid bid purchase reciept.

Click Here to Login
Enquiries Help
Enquiries
  Raju Rana
  9851105422
  raju.rana@ntc.net.np
 
This site has been visited 00009112 times