Nepal Telecom's E-procurement Web Portal for
E-Submission of Bids
    |     Announcement : Use Email address instead of Username for login. This update is for increasing the site security.    |     Announcement : How bidders get registered and download bid documents from NT E-bidding Site    |     Useful Links :     |     News & Events : How to publish bids by buyer.[Buyer bid publish process workflow]    |    

Search-  
 
Home
About E-procurement
Tenders
Reference Documents
FAQs
NDCL/WCSD/SQ-01/077-78
NDCL/WCSD/SQ-01/077-78 for Supply and Delivery of Optical Tool Sets and Accessories
Issued by Wireline and Customer Care Directorate, CHHAUNI
Tender Notice

सिलबन्दी  दरभाउपत्र  नं  NDCL/WCSD/SQ-01/077-78 for Supply and Delivery of Optical Tool Sets and Accessories सम्बन्धि

सिलबन्दी  दरभाउपत्र  आह्वानको  सूचना

(प्रथम  पटक  प्रकाशित  मिति: २०७७ पौष २४ गते)

 

यस नेपाल टेलिकमको वायरलाईन तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयलाई आवश्यक रहेको Optical Fiber को Tool Sets and Accessories खरिद गर्नुपर्ने भएकोले इच्छुक मु.अ.कर (VAT) र स्थायी लेखामा दर्ता भएको फर्म वा संस्थालाई यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले १८ औं दिन अर्थात् २०७७ माघ १२ गते दिनको ११:४५ बजे भित्र यस निर्देशनालयमा रितपूर्वक सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध गरिन्छ |

 

दरभाउपत्र फाराम शुल्क : रु. ३,०००|०० (अक्षरुपी रु. तीन  हजार मात्र ) पछि फिर्ता नहुने

दरभाउपत्र फाराम पाईने,  दर्ता गर्ने सकिने र खोल्ने स्थान:  वायरलाईन तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय,  छाउनी ,  काठमाडौँ

दरभाउपत्र फाराम बिक्रि शुरु मिति: मिति २०७७ पौष २४ गते देखि

दरभाउपत्र खरिद गर्ने : २०७७ माघ १२ गते  दिनको ११:४५ बजेसम्म

दरभाउपत्र बुझाउने अन्तिम मिति: २०७७ माघ १२ गते दिनको ११:४५ बजेसम्म

दरभाउ पत्र खोल्ने मिति : मिति २०७७ माघ १२ गते मध्यान्ह १२:०० बजे

दरभाउपत्र खोल्ने दिनमा सार्वजनिक विदा पर्न गएमा त्यसको लगतै कार्यालय खुलेको दिन उल्लेखित समयमा गरिने छ |

                                 नेपाल टेलिकम

वायरलाईन तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय

                                                     छाउनी , काठमाडौँ

                                                    फोन नं: ०१-४२७४१८७

 

 

Bid Information : Download
Tender Documents Help
You must log in as a bidder and request tender documents by uploading the scanned copy of valid bid purchase reciept.

Click Here to Login
Enquiries Help
Enquiries
  Raju Rana
  9851105422
  raju.rana@ntc.net.np
 
This site has been visited 00000000 times