Nepal Telecom's E-procurement Web Portal for
E-Submission of Bids
    |     Announcement : How bidders get registered and download bid documents from NT E-bidding Site    |     News & Events : How to publish bids by buyer.[Buyer bid publish process workflow]    |    

Search-  
 
Home
About E-procurement
Tenders
Reference Documents
FAQs
NDCL/WCSD/Civil/03/077/78
NDCL/WCSD/Civil/03/077/78 for Underground Network related Civil works (Trenching/Ducting & Handhole Construction) at Hanumante Khola bridge to Suryavinayak route
Issued by Wireline & Customer Service Department
Tender Notice

नेपाल टेलिकम

नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड

वायरलाईन तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय,छाउनी

 निर्माणकार्य सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति: (प्रथम पटक प्रकाशित मिति: -२०७७/१०/१०)

 

यस निर्देशनालय अन्तर्गत तपसिल अनुसारको निर्माण कार्य बोलपत्र प्रक्रियाबाट गराउन पर्ने भएकोले नेपाल सरकारबाट ईजाजत प्राप्त योग्य ईच्छुक नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुबाट निम्न शर्तहरु बोलपत्र पुस्तिकाको अधिनमा रही रितपुर्वकको सिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको

.   बोलपत्र पुस्तिका दस्तुर रु. १०,०००।०० (पछि फिर्ता नहुने गरी) बुझाई वा निर्देशनालयको Nabil Bank Limited मा रहेको खाता नं. 1701017501141 मा रकम जम्मा गरेको सक्कल बैंक भौचर पेश गरी लिखित पत्र वा निबेदनको साथमा ईजाजत प्रमाण-पत्र, फर्म दर्ता प्रमाण-पत्र, मुल्य अभिवृद्धिकर दर्ता प्रमाण-पत्र, ..२०७६/७७ को आयकर चुक्ता गरेको प्रमाण-पत्रहरु नोटरीबाट प्रमाणित गराइएका प्रतिलिपिहरु संलग्न गरी नेपाल टेलिकम, वायरलाईन तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय, छाउनी, काठमाण्डौबाट यो सुचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले ३० औं दिनको कार्यालय समयभित्र खरिद गरी ३१ औं दिनको १३:०० बजे सम्ममा यस निर्देशनालयमा दर्ता गराई सक्नु पर्नेछ।

Bid Information : Download
Tender Documents Help
You must log in as a bidder and request tender documents by uploading the scanned copy of valid bid purchase reciept.

Click Here to Login
Enquiries Help
Enquiries
  Vijay Kumar Gupta
  9851039245
  vijay.gupta@ntc.net.np
 
This site has been visited 00009112 times